Hopp til hovudinnhald

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Hovudtal

Hovudtala gir nyttig informasjon om Digdir som verksemd og gjer det mogleg å samanlikne tala over fleire år og med andre statlege verksemder.

Nøkkeltall årsregnskapet*

2017

2018

2019

2020

2021

Tal tilsette**

302

329

332

371

349

Tal avtalte årsverk**

293

319

322

361

338

Tal utførte årsverk***

295

308

306

330

311

Samla tildeling post 01-99

565 445 000

654 034 000

713 424 000

975 243 000

1 092 268 000

Utnyttingsgrad totalt på post 01–29

92,2 %

90,3 %

90,2 %

88,3 % ****

94,0 %

- korrigert for tilskotsordningar

94,7 %

94,5 %

92,4 %

94,1 % ****

98,2 %

Driftsutgifter

453 941 885

489 341 626

524 247 512

768 174 883

836 728 145

Lønsdel av driftsutgifter

53,1 %

55,1 %

54,4 %

40,8 %

36,4 %

Lønsutgifter per årsverk

817 117

875 983

932 805

949 142

979 491

* Grunnlaget for tabellen er henta frå årsrekneskapen for 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.

** I samsvar med rettleiingsnotat frå DFØ datert 3. januar 2020 bruker vi statistikk for tal på tilsette og avtalte årsverk frå Statistisk sentralbyrå (SSB) nr. 12623: «Ansatte i staten, etter enhet» som kilde. Talet på tilsette og avtalte årsverk frå SSB er berekna ut frå eit gjennomsnitt for året, medan vi i tillegg bereknar dette pr. dato 31.12. Talet på tilsette vil difor ikkje samsvare med SSB sine tal på tilsette. Vi har fleire aktive rekrutteringsprosessar i Leikanger og Brønnøysund i starten på 2022.

*** Talet på utførte årsverk er summen av månadsverk i vald periode delt på talet månadar i utvalgsperioden i åra 2016–2019. Talet på utførte årsverk i 2020 og 2021 er inkl. overtid/ekstratimar fråtrukke fråvere. Talet på årsverk 2020 inkluderer utførte årsverk for avdeling for offentlege anskaffingar (ANS) fram til 31.08.2020. ANS vart overført til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) den 01.09.2020.

**** Utnyttingsgrad for 2020 er noko større enn tabellen viser. Berekninga for 2020 manglar korrigering for offentlege refusjonar vedrørande løn. Justert utnyttingsgrad ville høvesvis vore 89,4 % totalt for post 01–29 og 95,3 % totalt for post 01–29, korrigert for tilskotsordningar.

Utnyttingsgrad korrigert for tilskotsordningar

Graf: Utnyttingsgrad korrigert for tilskotsordningar, for perioden 2017 til 2021
Grafen viser at Digdir utnytta 98,2 prosent av tildelte midler på post 01 til 29 når ein held midler til tilskot utanfor. Utnyttingsgraden steig frå 94,1 prosent i 2020. Men berekninga for 2020 manglar korrigering for offentlege refusjonar vedrørande løn, og utnyttingsgraden for 2020 var difor noko større enn tabellen viser.

Fast tilsette i Digdir 31.12.2021

Tal på fast tilsette fordelt på våre lokasjoner

73

tilsette i Brønnøysund

124

tilsette i Leikanger

136

tilsette i Oslo

Illustrasjon som viser at Digdir har 3 lærlingar.
Lærlingar i Digdir 31.12.2012