Hopp til hovedinnhold

Innovasjon – fagregnskap

Digdir skal styrke offentlige og private aktørers evne og kapasitet til å innovere og skape nye verdier. I Innovasjonsbarometeret for staten 2021 har vi målt i hvilken grad offentlige virksomheter har evne og kultur, ledelse og kompetanse for innovasjon. Innovasjonsbarometeret viser at 9 av 10 offentlige virksomheter jobber med innovasjon. Vi vurderer måloppnåelsen som god i 2021.

  Mål

  Digitaliseringsdirektoratets overordnede mål for arbeidet med innovasjon er at offentlig sektor omstiller seg og innoverer. I 2021 støttet Digdirs innovasjonsarbeid opp under hovedprinsippene for innovasjon i Meld.St. 30, "En innovativ offentlig sektor" og strategien "Én digital offentlig sektor".

  Digdirs mål for innovasjonsarbeidet i 2021 er:

  1. For å lykkes med effektiv og brukerrettet tjenesteutvikling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, vil Digdir bistå departementer og direktorater i arbeidet med livshendelser og sammenhengende tjenester.
  2. Bygge kultur og kompetanse om innovasjon og digitalisering blant ledere i offentlig sektor gjennom kompetansetiltak om digital transformasjon.
  3. Utforske innovasjonsmetoder for å gripe an store samfunnsfloker på nye måter, gjennom eksperimentering, og en missions-tilnærming i to livshendelser.
  4. Styrke offentlige virksomheters evne til og kapasitet for innovasjon gjennom å bistå prosjekter, formidle metoder, insentiver og beste praksis på innovasjonsområdet. Samarbeide med DFØ og LUP i StartOff-programmet, som har fokus på offentlig og privat samarbeid for å løse utfordringer i forvaltningen.

  Resultater

  Digdir bidrar til å styrke offentlige virksomheters evne til og kapasitet for innovasjon gjennom å rådgi prosjekter, formidle egnede innovasjonsmetoder og beste praksis på innovasjonsområdet, blant annet gjennom virkemidlene Stimulab, Medfinansieringsordningen, Digitaliseringsrådet, Startoff og innovation@altinn.

  Digdir gjennomførte og lanserte for andre gang, i 2021, "Innovasjonsbarometeret for staten". Hovedresultatene viser at 90 prosent, en fremgang fra 85 fra forrige undersøkelse, jobber med innovasjon. Det betyr at 1 av 10 virksomheter ikke jobber med innovasjon. 78 prosent av innsatsen oftest er knyttet til inkrementell innovasjon, mens 22 prosent jobber med radikal innovasjon. Virksomheter som jobber med radikal innovasjon utgjør 22 prosent og skårer høyere på nesten alle parametere. Innovasjon i offentlig sektor er oftest knyttet til prosess- eller organisatorisk innovasjon og tjenesteinnovasjon, sjelden produktinnovasjon.

  Mål 1: For å lykkes med effektiv og brukerrettet tjenesteutvikling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, vil Digdir bistå departementer og direktorater i arbeidet med livshendelser og sammenhengende tjenester.

  Mye av innovasjonsarbeidet er rettet mot arbeidet med livshendelser og sammenhengende tjenester, som beskrives nærmere i et eget kapittel om sammenhengende tjenester.

  Digitaliseringsrådet har gitt råd og anbefalinger til 84 prosjekter og 60 virksomheter, og i 2021 bisto rådet 14 nye prosjekter, programmer og strategiarbeidet i 2021. I erfaringsrapporten og erfaringsseminaret "Jakt på fornyelse", deler Digitaliseringsrådet sine innsikt, erfaringer og funn.

  Mål 2: Kompetansetiltak om digital transformasjon

  I 2021 bidro Digdir med faglig innhold til "Introduksjon til digital transformasjon – et utviklingsverktøy for ledergrupper", i samarbeid med DFØ. Lederverktøyet skal øke ledergruppers forståelse for og evne til å lykkes med digital transformasjon.

  Mål 3: Utforske innovasjonsmetoder for å gripe an store samfunnsfloker på nye måter, gjennom eksperimentering, og en missions-tilnærming i to livshendelser.

  Brukerorientert eksperimentering og nyskaping står sentralt i Stimulab, stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign i samarbeid mellom DOGA og Digdir, StartOff og Innovation@altinn, også i arbeidet med sammenhengende tjenester og livshendelser. Stimulab har gitt veiledning og økonomisk støtte til totalt 36 prosjekter. I 2021 fikk syv innovasjonsprosjekter støtte.

  I 2021 utviklet Digdir metodikk for forutseende innovasjon og framsyn som skal brukes i arbeidet med sammenhengende tjenester og livshendelser for å sikre at disse blir tilpasset fremtidige brukerbehov. Metodikken er planlagt lansert i første kvartal 2022.

  Digdir er nasjonalt kontaktpunkt på det globale forumet for innovasjon i offentlig sektor, Observatory for Public Innovation (OPSI). I april 2021 deltok vi på et erfaringsdelingsmøte i april, og vi holdt et innlegg på konferansen Government Beyond Recovery: Towards a future-fit public sector. Vi deltok også i arbeidet med å utvikle metoder og verktøy for forutseende innovasjon.

  Mål 4: Styrke offentlige virksomheters evne til og kapasitet for innovasjon gjennom å bistå prosjekter, formidle metoder, insentiver og beste praksis på innovasjonsområdet. Samarbeide med DFØ og LUP i StartOff-programmet, som har fokus på offentlig og privat samarbeid for å løse utfordringer i forvaltningen.

  På møteplassen innovation@altinn konkretiserer offentlige og private aktører, inkludert teknologileverandører, ideer til konsepter og prototyper. I 2021 brukte vi innovation@altinn i arbeidet med “Konseptskisse Digital Assistent” og “Mulighetsstudie innsyn og kontroll” i 2021. Arbeidet med “Konseptskisse Digital Assistent” er den første offentlige crowdsourcing-utredning, med åpen involvering og medvirkning. Et konsortium av over 100 personer fra 16 forskjellige virksomheter fra det offentlige, private og akademia bidro aktivt med å forme utredningen.

  StartOff er et samarbeid mellom DFØ, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Digdir, ledet av DFØ som ble etablert i 2021. Ordningen bringer oppdragsgivere og startups sammen for å løse utfordringer i offentlig sektor og skape næringsvekst i privat sektor. Siden oppstarten har StartOff mottatt 129 idéskisser på 8 prosjekter. 88 prosent av vinnerne av konkurransene har vært oppstartsbedrifter.

  I tillegg er Digdir også en sentral drivkraft for og aktiv deltager i Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) som er samarbeid mellom offentlige virksomheter og finansnæringen.

  Utfordringer

  Selv om staten blir mer innovativ, trenger vi mer utfordringsdrevet innovasjon. Vi vil løfte fram følgende viktige utfordringer for 2022:

  Behov for økt innovasjonskompetanse for ledere

  Innovasjonsbarometer 2021 viser at politisk ledelse påvirker hvor mye og hvordan virksomhetene jobber med innovasjon. I Digdirs aktiviteter erfarer vi at det er behov for økt innovasjonskompetanse i for eksempel ledergrupper og styringsgrupper som har ansvar for innovasjonsprosjekter.

  Tredje generasjons innovasjonspolitikk

  Forvaltningen må ta tak i samfunnsbaserte utfordringer/floker på nye måter. Et arbeid utført av NIFU og Rambøll i samarbeid med Digdir, KS og KMD i 2019 viser at mye av innovasjonsfokuset i Norge ligger på et prosjekt- og organisasjonsnivå, hvor innsatser rettes mot enkeltprosjekter og gjennomføringen av disse. Hurdalsplattformen fokuserer på fornyet innsats på innovasjonsområdet, med mål om at innovasjon på samfunnsnivå krever nye tilnærminger. Innovasjonsarbeidet må i større grad bidra til systemiske grep, som for eksempel realiseringen og implementeringen av de syv utvalgte livshendelsene i Digitaliseringstrategien. Digdirs virkemidler innrettes for å bidra til fornying, og vi vil søke koblinger til EU Horizon Europe.

  Samarbeid offentlig – privat

  Innovasjonsbarometeret for staten 2021 viser at økt samarbeid med næringslivet i innovasjonsarbeid er nødvendig. Det er fortsatt et potensial for økt samarbeid med næringslivet, og Digdir vil fortsette arbeidet i StartOff. Det er behov for samarbeids- og finaniseringsmodeller som fungerer, og ulike anskaffelsesformer, og datadreven innovasjon. Der det er hensiktsmessig vil vi se på muligheter for samarbeid med leverandørmarkedet ved realisering av sammenhengende tjenester.

  Prioriteringer og tiltak

  I 2022 fortsetter vi vårt arbeid på innovasjonsområdet overfor virksomheter og departementer. Dette er våre innovasjonsaktiviteter i 2022:

  • Understøtte realisering av tillitsreformen som en viktig tilnærming i innovasjonsarbeidet, gjennom fokus på transformativ og utfordringsdrevet innovasjon, samt medarbeiderdreven innovasjon, gjennom Stimulab, Startoff og Innovation@digdir.
  • Gjennom Digdirs virkemidler skal vi bidra til at offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsmodeller som fremmer innovasjon og økt kompetanse på området. Operativt arbeid i et verksted som understøtter realisering av livshendelser og sammenhengende tjenester vil finne sted.
  • Digdir vil fortsette behovsdrevet bistand for realisering av de syv prioriterte livshendelsene gjennom økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling gjennom innovasjon i juridiske, organisatoriske, semantiske og tekniske problemstillinger.