Hopp til hovedinnhold

Sammenhengende tjenester – fagregnskap

I 2021 rustet vi oss for å sette fart på arbeidet med sammenhengende tjenester. Vi etablerte en felles behovskatalog som er førende for Digdirs prioriteringer og bistand til livshendelsene. Vår egen livshendelse, dødsfall og arv, leverte en omfattende rapport etter innsiktsfasen og startet arbeidet med digital gravferdsmelding og oppgjør etter dødsfall.

  Mål

  1. Departementer og direktorater får relevant bistand til å levere sammenhengende tjenester
  2. Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling skal utvikles
  3. Utvikle metodeverk og veiledning rettet mot behov i livshendelsene
  4. Sikre leveranser innenfor livshendelsen Dødsfall og arv

  Resultater

  Mål 1: Departementer og direktorater får relevant bistand til å levere sammenhengende tjenester

  Digdir opprettet leveranseområdet «Sammenhengende tjenester og livshendelser» for å styrke den konkrete bistanden til livshendelsene. Vi etablerte samarbeidsutvalget, hvor KS, KDD og Digdir deltar, for å løse utfordringer og hindringer som oppstår i realiseringen av livshendelsene. Vi gjorde det enklere å dele erfaringer gjennom fagsamlinger med bred deltakelse og temaer som brukerperspektiv i komplekse prosjekter, den tverrgående satsningen «Fremtidens innkreving», livshendelsen Dødsfall og arv, digitalt utenforskap og offentlig-privat samarbeid. Digdir gjennomførte samarbeidsforum med de ansvarlige virksomhetene for livshendelsene og deltakere fra Skatteetaten og Bufdir.

  Livshendelsene som har fått støtte fra Stimulab har beskrevet utfordringsbildet og anbefaler å etablere en flerårig, helhetlig innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivå for å utvikle livshendelsene løse behovene som ikke kan løses av enkeltstående prosjekter.

  Medfinanseringsordningen medfinansierer flere samfunnsøkonomiske digitaliseringsprosjekter som understøtter realisering av livshendelsene. Per 31.12.2021 er det 38 prosjekter med støtte fra medfinansieringsordningen som er gjennomført. Av disse prosjektene er det seks prosjekter som har endret gevinster i sluttrapport sammenlignet med gevinster som ble forespeilet Digdir på søketidspunktet.

  Digdir har samarbeidet med Skate om Skates råd til departementene om hvordan lykkes bedre med tverrsektoriell styring. Rådene berører flere viktige tema: regelverk, finansiering, samarbeid, styring, innovasjon og brukerorientering.

  Mål 2: Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling skal utvikles

  Når vi bygger en sammenhengende tjeneste eller livshendelse på tvers av aktører og systemer, så bygger vi i praksis et økosystem. En sjekkliste for sammenhengende tjenester er etablert til modell for felles økosystem. Dette er et verktøy for å operasjonalisere og få oversikt over alle aspekter ved det økosystemet en livshendelse eller sammenhengende tjeneste nødvendigvis skal bli. Første versjon av et helhetlig veikart for videreutvikling av felles økosystem, tilpasset behov fra livshendelsene, ble lansert høsten 2021. Veikartet skal bidra til å identifisere, vurdere og håndtere hindre på juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk side.

  Mål 3: Utvikle metodeverk og veiledning rettet mot behov i livshendelsene

  Digdir etablerte behovskatalogen for sammenhengende tjenester høsten 2021. Katalogen ble opprettet med utgangspunkt i brukerbehov og statuskartleggingen med livshendelsene april 2021. Behovene er utgangspunktet for gjennomføring av tiltak. Flere av behovene som er kjent fra tidligere er utdypet.

  Kartleggingen av behov hos livshendelsene, viser at organisering og styring av samarbeid på tvers og over forvaltningsnivå er utfordrende. Digdir og DFØ har utviklet en veiledning for organisering og styring av digitale sammenhengende tjenester.

  Mål 4: Sikre leveranser innenfor livshendelsen dødsfall og arv

  Digdir leverte en omfattende innsiktsrapport i 2021 som beskriver innbyggernes behov og utfordringene knyttet til brukeropplevelse, systemer og juridisk regelverk. Delprosjektet Oppgjør etter dødsfall leverte en regelverksanalyse som ledet frem til forslag om endringer i Arveloven. Barne- og familiedepartementet (BFD) tok initiativ til å digitalisere prosessen for å bestille gravferd og kremasjon. Delprosjektet Digital gravferdsmelding startet opp i 2021 basert på behovene de etterlatte fortalte om innsiktsarbeidet. Prosjektet og løsningen eies av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Prosjektet inkluderte også klarspråk-kompetanse for å sikre at språket er forståelig og uttrykker omsorg og medfølelse. Erfaringene resulterte i en ny veiledning som viser hvordan digitaliseringsprosjekter kan bruke klart språk om metode for å skape mer brukervennlige tjenester.

  Utfordringer

  For å kunne gi relevant bistand og prioritere innsatsen riktig, må Digdir få bedre innsikt og oversikt over de konkrete utfordringene til de ulike livshendelsene og aktørene.

  Livshendelsene møter to felles hovedutfordringer: Den ene er at mangel på finansiering hindrer oss å løse «gryteklare» problemer som kan og bør løse raskt. Den andre er at det tar lang tid å endre lovverket når regelverket er problemet. Det forsinker arbeidet.

  Vi har også erfart at vi trenger én plan og behovsoversikt per livshendelse, slik at Digdir får detaljert nok innsikt i de konkrete utfordringene per livshendelse til å forstå felles utfordringer for alle livshendelsene. Vi er også avhengige av brukerinnsikten til kommunene, hvor de fleste møtene med det offentlige skjer.

  Prioriteringer og tiltak

  I 2022 er det et mål for Digdir å jobbe tettere sammen med de enkelte livshendelsene for å forstå behovene bedre, bistå i konkrete leveranser, kunne dele erfaringer og gi mest mulig matnyttig bistand. Vi vil bidra i arbeidet med visjon, mål og planer for den enkelte livshendelse for arbeidet frem mot 2025. Vi samler behovene i en felles behovskatalog som vil være førende for Digdirs prioriteringer og anbefalinger og for nye satsingsforslag.

  Vi vil videreutvikle møtepunktene hvor aktørene som er involvert i livshendelsene deler erfaringer, lærer av hverandre og hjelper hverandre. I samarbeidsutvalget for livshendelsene, hvor KDD, KS og Digdir deltar, vil vi prioritere å styrke arbeidet med viktig kompetanse og faglige bidrag fra kommunesektoren. Digdir vil også videreutvikle veiledningen for organisering og styring av digitale sammenhengende tjenester basert på nye erfaringer og behov.

  I Digdirs egen livshendelse «Oppgjør etter dødsfall» er i gjennomføringsfasen og planlegger oppstart for pilotdrift av tjenesten i første kvartal 2023. «Digital gravferdsmelding» er i konseptfasen, og prosessflyt for løsningen samt skisser mot sluttbrukere skal ferdigstilles første halvår 2022.

  Finansiering er en forutsetning for å kunne realisere mange av de identifiserte og tverrgående utfordringene vi må løse for å kunne møte ambisjonene for livshendelsene. Det blir en prioritet i 2022. Vi planlegger et felles, tverrgående satsingsforslag for livshendelsene.