Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Redegjørelse for ressursbruk 2021

Ressursbruken gjenspeiler Digdirs rolle som regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av samfunnet. Digdir har ansvar for flere nye satsinger og oppgaver innenfor våre fagområder. Satsingene har til felles at de løser utfordringer og tilbyr sentrale løsninger til store deler av offentlig sektor, i stedet for at hver enkelt virksomhet eller sektor må lage egne løsninger.

Virksomhetsområde Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 Regnskap 2020 Regnskap 2021
Digital forvaltning 57 686 390 92 778 170 83 296 564 97 749 000 126 122 270
Fellesløsninger, Altinn og FDK 179 279 083 195 347 093 225 357 653 506 869 708 634 990 491
Administrasjon og felles driftsutgifter 79 759 142 79 929 420 84 022 087 115 436 119 80 297 208
SUM 316 724 616 368 054 683 392 676 304 720 054 827 841 409 970

Ressursbruk fordelt på virksomhetsområder

Oversikten under gir et overordnet bilde av ressursbruk for budsjettkapittel 540 for årene 2017, 2018, 2019 tilhørende tidligere Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) og fra 2020 og 2021 for Digdir. Det tas forbehold om at skillene mellom områdene ikke er absolutte. Digital forvaltning inkluderer kostnader til direktoratets roller som premissgiver for digitalisering, iverksetter av vedtatt politikk på direktoratets fagområder og tilsyn for universell utforming. Tilsvarende er alle kostnader knyttet til rollen for drift, forvaltning og utvikling av nasjonale fellesløsninger, inkludert Altinn og Felles Datakatalog (FDK) fra 2020, samlet. Kostnadene til administrasjon og drift av direktoratet framkommer også.

Digdir ble etablert som et nytt direktorat fra 1.1.2020 ved at fagmiljøer fra Brønnøysundregistrene og tidligere Difi ble samlet i en ny organisasjon. Tidligere Difi ble delt og ansvarsområdene for utredning og analyse, ledelse og offentlige anskaffelser ble overført til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), mens øvrige ansvarsområder med fokus på digitalisering ble lagt til Digdir. Tilsvarende medførte omstillingen at Altinn-organisasjonen og FDK ble skilt ut fra Brønnøysundregistrene og lagt til det nye Digdir.

I digital forvaltning inngår veiledning innenfor digitaliseringsområdet, informasjonssikkerhet, datadeling og arkitektur. Tallene omfatter også ressursbruk knyttet til veiledning og behandling av søknader om støtte fra medfinansieringsordningen og stimuleringsordningen samt tilsyn for universell utforming. Reduksjonen fra 2018 til 2019 forklares med at stimuleringsordningen ble flyttet til ny budsjettpost 26 og ikke lenger inngår i dette virksomhetsområdet. Økningen fra 2020 til 2021 skyldes primært økt satsning på å digitalisere tilsyn, og deling av data, blant annet ved etablering av nasjonalt ressurssenter for deling av data og datafabrikken.

En stor del av direktoratets ressurser har historisk gått til å dekke kostnader knyttet til drift, forvaltning og utvikling av nasjonale fellesløsninger som vi tilbyr eksterne brukere. I nåværende Digdir er Difis tidligere fellesløsninger, Altinn og FDK samlet. Bruken av fellesløsningene har siden etableringen hatt en kraftig vekst, og covid-19 pandemien har både i 2020 og 2021 medført ytterligere økt bruk på Digdirs fellesløsninger. Eksempelvis har antall kunder i tidligere Difis fellesløsninger fra 2016 til 2021 økt med 160 prosent, mens antall integrasjoner i andre tjenester har økt med 830 prosent. Samtidig har antall innlogginger i ID-porten økt med 249 prosent og antall oppslag i Kontakt- og reservasjonsregisteret økt med 2 200 prosent. Altinn har fra 2020 til 2021 hatt en økning på 5 prosent i antall tjenesteeiere som benytter Altinn-plattformen.

Administrasjon og felles driftsutgifter omfatter styrings- og støttefunksjoner, kommunikasjon og felles driftsutgifter, herunder kostnader til interne ikt og HR. Felles driftsutgifter inkluderer også kostnader til lokaler i Oslo, Leikanger og, fra og med 2020, Digdirs lokaler i Brønnøysund. I tillegg er kostnader knyttet til omstillingsarbeidet i 2019, 2020 og 2021 omdisponert fra andre områder og i hovedsak ført på dette virksomhetsområdet.

Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter som skal bidra til økt gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringsprosjekter, post 25, og stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor, post 26, samt utbetalinger av tilskudd til Standard Norge, post 71, inngår ikke i tabellen ovenfor, da dette er ordninger som er forvaltet av Digdir og som ikke sier noe om ressursbruken i Digdir som sådan.

Frem til 31.12.2019 hadde Difi et ansvarsområde knyttet til ledelse, organisering og kompetanse som omfattet arbeid knyttet til strategisk ledelse og arbeidsgiverstøtte, utviklingen og organiseringen av forvaltningen, samt kurs- og kompetanseutvikling i forvaltningen. Fagområdet ble overført til DFØ 1.1.2020 og inngår ikke i tabellen ovenfor. Tilsvarende ble fagområdet offentlige anskaffelser overført til DFØ 1.9.2020. Grunnet overføringen til DFØ er de regnskapsførte utgiftene på om lag 50 millioner kroner for offentlige anskaffelser i 2020 ikke del av tabellen.