Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Status på oppdrag i tildelingsbrev

Digdir skal levere på oppdrag som gis i tildelingsbrev.

Tildelingsbrev 2021

Oppdrag gitt 05.01.2021 i tildelingsbrev for 2021

Oppdrag 1

Digdir og DFØ skal i fellesskap utarbeide veiledning for organisering og styring av samarbeid om sammenhengende digitale tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Digdir vil lede arbeidet.

Status

Gjennomført

Kommentar

Veiledning for styring og organisering sammenhengende tjenester er oversendt departementet i henhold til plan.

Gjennomført

Oppdrag 2

Digdir skal i første omgang utrede behovet for etablering av egen CERT-funksjon for Digdirs fellesløsninger. Oppdraget skal munne ut i en behovsanalyse med forslag til videre oppfølging. Videre har Digdir vurdert alternative løsninger for et felles responsmiljø for nasjonale fellesløsningene.

Status

Gjennomført

Kommentar

Vurdering av behov for CERT-funksjon og felles responsmiljø for nasjonale fellesløsningene er oversendt departementet i henhold til plan.

Gjennomført

Oppdrag 3

Digdir skal i samarbeid med departementet utarbeide utkast til en ny nasjonal strategi for bruk av elektronisk identifikasjon i offentlig sektor.

Status

Gjennomført

Kommentar

Utkast ny eID strategi er levert i henhold til plan.

Gjennomført

Oppdrag 4

Digdir skal sørge for en ekstern evaluering av StimuLab som vurderer om ordningen fungerer etter formålet og gir råd om videre innretning av ordningen.

Status

Skal ikke gjennomføres

Kommentar

Oppdraget er etter avklaring med departementet ikke prioritert gjennomført.

Skal ikke gjennomføres

Oppdrag 5

Digdir skal evaluere forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Direktoratet skal fremskaffe nødvendig kunnskapsgrunnlag og vurdere behov for endringer av forskriften, herunder om det er behov for å beholde forskriften.

Status

Gjennomført

Kommentar

Evaluering av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning er oversendt departementet i henhold til plan.

Gjennomført

Oppdrag 6

Digdir skal levere et forslag til operasjonalisering av konseptet for Datafabrikken.

Status

Gjennomført

Kommentar

Forslag til operasjonalisering av konseptet for Datafabrikken er oversendt departementet i henhold til plan.

Gjennomført

Oppdrag 7

Digdir skal følge opp departementets behandling av modell for organisering, styring og finansiering av de fellesløsningene som direktoratet har ansvaret for.

Status

Arbeidet videreføres

Kommentar

Arbeidet videreføres i 2022, jamfør oppdrag 7 i tildelingsbrevet 2022.

Arbeidet videreføres

Oppdrag 8

Digdir skal utrede konsept for realisering av en innbyggerorientert løsning – virtuell assistent, i tråd med tiltakene i digitaliseringsstrategien.

Status

Gjennomført

Kommentar

Konseptskisse for realisering av en innbyggerorientert digital assistent er oversendt departementet i henhold til plan.

Gjennomført

Oppdrag 9

Digdir skal utvikle en sentral løsning for tilgjengelighetserklæring.

Status

Arbeidet videreføres

Kommentar

Arbeidet videreføres i 2022, jamfør oppdrag 11 i tildelingsbrevet 2022.

Arbeidet videreføres

Oppdrag 10

Digdir skal ferdigstille oversettelse av standard EN 301 549 og nye krav i WCAG 2.1.

Status

Gjennomført

Kommentar

Oversettelsen av EN 301 549 og WCAG 2.1 er autorisert og publisert i henhold til plan.

Gjennomført

Supplerende tildelingsbrev 2021

Oppdrag gitt 27.05.2021 i supplerende tildelingsbrev 2021 nummer 2

Oppdrag

Digdir skal utrede tekniske og juridiske muligheter for å etablere en digital løsning som gir borgerne mulighet for innsyn i og, der regelverket åpner for det, økt kontroll over egne personopplysninger som behandles i offentlig sektor.

Status

Arbeidet videreføres

Kommentar

Arbeidet videreføres i 2022, jamfør oppdrag 8 i tildelingsbrevet 2022.

Arbeidet videreføres

Oppdrag

Digdir skal etablere en løsning for eID for personer som har fått hjelpenummer fra helsesektoren, slik at de kan logge seg på helsenorge.no gjennom ID-porten.

Status

Gjennomført

Kommentar

Løsningen for eID til brukere uten fødsels- eller D-nummer er levert i henhold til plan.

Gjennomført

Tildelingsbrev 2020

Oppdrag i tildelingsbrev 2020 med leveringsdato i 2021

Oppdrag 8

Digdir skal følge opp livshendelsen Dødsfall og arv med utgangspunkt i DSOP. Digdir skal gjennomføre bruker/behovskartlegging for sammenhengende tjenester innenfor livshendelse Dødsfall og arv. På bakgrunn av kartleggingene skal Digdir anbefale et scope for gjennomføring av livshendelsen Dødsfall og arv.

Status

Gjennomført

Kommentar

Bruker/behovskartlegging og forslag til scope for gjennomføring av livshendelsen Dødsfall og arv er oversendt departementet i henhold til plan.

Gjennomført

Oppdrag 12

Digdir skal gjennomføre innovasjonsbarometer og legge fram resultater.

Status

Gjennomført

Utfordringer og tiltak

Innovasjonsbarometeret er oversendt departementet i henhold til plan.

Gjennomført