Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bærekraft

For Digdir handler bærekraft både om hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt og hvordan vi driver vår egen virksomhet. Digitalisering er en nøkkel for å nå FNs bærekraftsmål, fordi vi kan skape nye løsninger som utnytter ressursene mer effektivt og miljøvennlig. Våre stolteste øyeblikk i 2021 var at Altinn ble erklært et digitalt fellesgode og at vi flyttet inn i to av Norges mest miljøvennlige kontorlokaler i Brønnøysund og Oslo.

Samfunnsoppdraget vårt, som er å være regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering, handler om bærekraft. Bærekraftig digitalisering betyr at vi reduserer sløsing ved å gjenbruke og dele løsninger, data og kunnskap, både nasjonalt og – i økende grad – internasjonalt. Digitalisering reduserer også forskjeller i samfunnet, fordi alle får samme eller bedre kjennskap, nærhet og tilgang til digitale offentlige tjenester, uavhengig av hvor vi bor i landet.

Felles økosystem = bærekraft

På samme måte som i naturen, må vi forvalte våre felles ressurser på en bærekraftig måte ved å dele, gjenbruke og videreutvikle dem. En av Digdirs hovedoppgaver er å øke bruken av og videreutvikle det nasjonale økosystemet for digital samhandling og tjenesteutvikling slik at det dekker både eksisterende og nye behov.

Økosystemet består av grunndataregistre, nasjonale fellesløsninger, tekniske plattformer, arkitektur, prinsipper, standarder og beste praksis.

Gjennom koronapandemien har felles økosystem, som inkluderer Digdirs fellesløsninger som Altinn, ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret, vist seg avgjørende for å løse utfordringer raskt og kostnadseffektivt. Altinn 3 legger til rette for gjenbruk og deling, fra våre prinsipper til hele plattformen og infrastrukturen, ned til design og GUI-komponenter, kode og konfigurasjon. Dette er en av flere grunner til at Altinn ble erklært et digitalt fellesgode (DPG), der målsettingen er å kunne gjenbruke det vi utvikler både nasjonalt og globalt for å understøtte FNs bærekraftsmål.

En annen hovedoppgave for Digdir er å fremme deling og bruk av data, som gjør det mulig å skape nye verdier og utvikle innovative, mer effektive og miljøvennlige løsninger. Deling av data er altså en forutsetning og muliggjører for et mer bærekraftig samfunn. To eksempler på at deling av data er en muliggjører, er StormGeos løsning for å optimalisere shippingruter, som reduserer bruken av drivstoff og utslipp vesentlig – og NorgesGruppens løsning for å automatisere datovarsling, slik at butikkene kan sette ned pris og få solgt varer nær utløpsdato.

Illustrasjon som viser FNs 17 bærekraftsmål

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Digdir fremmer deling og bruk av data, som gjør det mulig å skape nye verdier og skape innovative, mer effektive og miljøvennlige løsninger på store samfunnsutfordringer.
 • Digdir tilbyr og utvikler og svært kostnadseffektive digitale fellesløsninger som frigjør store ressurser til andre viktige samfunnsoppgaver.
 • Vi utvikler innovative, kostnadseffektive løsninger sammen med andre virksomheter i både offentlig og privat sektor gjennom DSOP-samarbeidet og Datafabrikken med Digital Norway.

Bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

 • Økt bruk av felles digitalt økosystem gir bedre vilkår for samhandling, tjenesteutvikling og innovasjon. Det nasjonale økosystemet for digital samhandling og tjenesteutvikling utgjør samfunnets digitale infrastruktur med digitale fellesløsninger, tekniske plattformer, arkitektur, prinsipper, standarder og beste praksis. Digdir bidrar både med råd om hvordan vi kan og bør videreutvikle økosystemet slik at det dekker identifiserte felles behov.
 • Digdir er gjennom sitt innovasjonsarbeid med på å etablere nye arbeidsmetoder på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer som setter oss i stand til å møte framtidens utfordringer og utnytte ressursene bedre.
 • Digdir tilbyr samfunnskritiske og andre digitale fellesløsninger som Altinn og ID-porten, prinsipper, rammeverk og ved å dele beste praksis – slik at statlige virksomheter og kommuner slipper å bruke ressurser på egne løsninger for å løse like behov.

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

 • Digdir er en pådriver og hjelper for å skape mer sammenhengende tjenester med god, slik at innbyggere og næringsliv i hele landet får et likt tilbud og en mer ensartet brukeropplevelse i møtet med offentlig sektor.
 • Digdirs digitale fellesløsninger reduserer det digitale gapet mellom mer og mindre ressursrike kommuner i Norge, slik at innbyggerne kan få et mer likeverdig tilbud og kommunene reduserer kostnader.
 • En av Digdirs fire roller er å være tilsyn for universell utforming av ikt i både offentlig og privat sektor. Universell utforming gjør det mulig for alle å delta i samfunnet på like vilkår, og er et viktig virkemiddel for å redusere digitalt utenforskap.
 • Digdir fremmer klart språk i offentlig sektor i digitalisering og innovasjon. Klart språk reduserer det digitale utenforskapet ved at brukerne av offentlige digitale tjenester kan finne det de trenger, forstå det de finner og gjøre det de skal. Klart språk bidrar også til et mer empatisk møte med offentlig sektor for personer i en krevende livssituasjon.

Bærekraftsmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

 • Altinn er et digitalt fellesgode som understøtter FNs bærekraftsmål ved at alle virksomheter både i Norge og andre land kan gjenbruke og videreutvikle hele løsningen.
 • Digdir jobber for å styrke informasjonssikkerheten i stat og kommune. God informasjonssikkerhet og personvern er en forutsetning for å opprettholde den høye tilliten til offentlige myndigheter og tjenester.
 • Elektroniske identitetsforvaltning (eID) gjør det mulig for både norske og utenlandske brukere å bevise sin juridiske identitet i digitale tjenester.
 • Digdir arbeider for å sikre alle en identitet, blant annet gjennom fødselsregistrering.
 • Vi tilbyr stimuleringsmidler og økonomisk støtte gjennom StimuLab og Medfinansieringsordningen som løser viktige samfunnsutfordringer med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet og setter brukeren i sentrum – og bidrar til å opprettholde befolkningens tillit til offentlig sektor.

Bærekraft i Digdirs egen virksomhet

Som virksomhet arbeider vi for å ivareta våre ansatte, effektivisere driften og redusere negative effekter på klima og miljø. Dette arbeidet skaper særlig bidrag til å nå tre av FNs bærekraftsmål:

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

 • Digdir aksepterer ikke diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.
 • Digdir jobber målrettet for å opprettholde god kjønnsbalanse og sikre lik lønn for likt arbeid.
 • Vi rapporterer årlig om likestilling og likelønn, i tråd med krav.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Digdir tilbyr en attraktiv arbeidsplass, ryddige arbeidsforhold og muligheter for utvikling.
 • Vi tar samfunnsansvar ved å ta inn lærlinger, tilby arbeidspraksis og rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen.
 • Digdir tilbyr medarbeiderne hybrid arbeidshverdag med høy fleksibilitet, større frihet og gode digitale arbeidsverktøy – og kutter reisetid- og kostnader.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Vi bruker prinsippene for grønne anskaffelser og har inngått rammeavtaler som fremmer sirkulær økonomi.
 • Digdir har byttet ut eldre og lite miljøvennlige kontorlokaler med nye bygg med sterk miljøprofil i Brønnøysund og Oslo.

Digdir har en avansert teknologisk plattform som støtter digital samhandling og reduserer behovet for flyreiser og kutter reisekostnader.

Nye kontorlokaler med sterk miljøprofil

Høsten 2021 flyttet Digdir inn i nye kontorlokaler med sterk miljøprofil i både Brønnøysund og Oslo. I anskaffelsen stilte vi krav om miljøsertifisering, effektiv arealbruk, energieffektive løsninger, fornybare energikilder og ingen bruk av fossile fyringsoljer som primær varmekilde. Vi stilte krav om klimavennlige materialer, høy grad av gjenbruk og ombruk av bygningselementer, eksisterende arealer og arealfunksjoner, i tillegg til kildesortering av avfall etter kommunale krav.

I Brønnøysund har vi inngått leieavtale med Brønnøysundregistrene, som vi deler fellesarealer med for å utnytte arealene best mulig. Bygget har en sterk miljøprofil med BREEAM-NOR-sertifikat til nivå «Very good».

I Oslo har vi inngått leieavtale med Lørenfaret Eiendom II AS på Økern portal, som oppfyller miljøkravene på en veldig god måte. Økern portal har en sterk miljøprofil, med BREEAM-NOR-sertifikat til nivå "Excellent" og energiklasse A. Alle valg i bygget legger til grunn en helhetlig miljøtankegang. Digdir og DFØ deler kurs- og møteromslokaler for å utnytte arealene best mulig.

Kolasj med bilder fra Digdirs lokaler som viser våre grafiske elementer.

Bærekraftige anskaffelser og forvaltning av inventar

Digdir har som mål å dekke behovet for møbler og inventar på en ressurseffektiv måte som fremmer sirkulær økonomi og ivaretar klima og miljøhensyn. Formålet med en sirkulær økonomi, som er vårt mål, er å redusere avfallsgenerering og bruk av nye råmaterialer, for eksempel ved å forlenge levetiden til produkter man allerede har. Vi har inngått en rammeavtale på nye møbler som er designet for en sirkulær økonomi. Vi har blant annet byttet bordplater og beholdt understellet på alle skrivebord som ikke passet inn i de nye lokalene istedenfor å kjøpe helt nye skrivebord. Møteromsstoler og andre tekstilmøbler ble renset og gjenbrukes nå i nye lokaler. Møtebord og andre mindre bord er også gjenbrukt. Vi har også inngått en rammeavtale på brukte møbler, som vi ønsker å benytte når det er mulig for å begrense kjøpet av nye produkter. Avtalen gjør det mulig å levere utrangerte møbler til leverandøren slik at de kan sørge for gjenbruk andre steder, mens vi får mulighet til å bytte til produkter vi har behov for. På denne måten unngår vi at møbler blir kastet.