Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fellesføring for 2021

Det har vært utfordrende å nå målene i inkluderingsdugnaden.

Gjennom 2021 har vi jobbet målrettet med å innfri målet om at minimum 5 prosent av nyansettelser skal være personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV, uten å lykkes med det i 2021.

Vi opplever de samme utfordringene i 2021 som tidligere. De stillingene vi rekrutterer til, krever oftest høyere utdanning med annen relevant erfaring. Vi opplever at vi ikke får søknader fra kvalifiserte kandidater i målgruppen i inkluderingsdugnaden. Vi har registrert at det er utfordrende å få kvalifiserte kandidater i teknologimarkedet, hvor vi erfarer at få til ingen ikke er i jobb. I tillegg har vi erfart at kandidatene ikke registrerer at de har hull i CV i rekrutteringssystemet, slik at vi ikke får identifisert og registrert søkere som er i målgruppen.

I tråd med handlingsplanen for inkluderingsdugnaden har vi vært i kontinuerlig dialog med NAV, og igangsatt nye tiltak. Dette har ført til at en person i målgruppen har praksis hos oss som ikke er medregnet. I tillegg forventer vi flere ansettelser i målgruppen med virkning fra begynnelsen av 2022.

Digdir etablerte høsten 2020 en handlingsplan for inkluderingsdugnaden. Handlingsplanen har blitt oppdatert i 2021 etter behov og tilpasset markedet Digdir rekrutterer i.

I handlingsplanen redegjør vi blant annet for hvordan markedsførings- og rekrutteringsarbeidet skal innrettes for å nå 5-prosentmålet. Som vi beskriver nærmere i handlingsplanen, er det flere årsaker til at vi ikke har lykkes med å rekruttere fra målgruppen i 2021. Disse er knyttet hovedsakelig til kompetanse, markedet og manglende registrering fra kandidatenes side.

Handlingsplanen beskriver følgelig hvordan vi jobber for å nå 5-prosentmålet med vekt på følgende:

  • identifisere utfordringer knyttet til rekruttering fra målgruppen, og muligheter som finnes for å løse utfordringene
  • foreslå måter å jobbe med utfordringene
  • utvikle kortsiktige og langsiktige mål for inkludering
  • koble inkludering til virksomhetens mål og tjenesteproduksjon
  • ha tydelig ansvarsfordeling i rekrutteringsarbeidet