Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Likestilling

Mangfold og likestilling

Digdir er opptatt av å fremme mangfold og likestilling. Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder aksepteres ikke hos oss.

Målsettingen er at vi skal ha ansatte med ulik bakgrunn og være en attraktiv arbeidsgiver for alle. Vi har derfor gjennomført kurs om likestilling og mangfold fra Rosa kompetanse. I tillegg har vi fokusert på likestilling og mangfold i rekrutteringsarbeidet.

Inkluderende arbeidsliv

Det er tilnærmet lik jevn fordeling i antall ansatte kvinner og menn i Digdir. Det gjenspeiles også i mellomledelsen, der vi har like mange kvinner som menn. Vi har svært få deltidsansatte, så kjønnsbalanse i deltidsstillinger er ikke relevant. Til forskjell fra 2020 har andelen midlertidige ansatte hos oss blitt redusert. Det er flere kvinner enn menn som jobber midlertidig, men i antall er dette få. Vi har ikke identifisert tilfeller av ufrivillig deltidsarbeid. Deltid hos oss skyldes i hovedsak nedsatt arbeidsevne.

Likelønnsstatistikken

Digdir vil unngå ubegrunnede kjønnsrelaterte lønnsskjevheter. Vi vurderer kjønn og lønn ved ansettelse, og påser at menn og kvinner under ellers like forhold skal ha samme lønnsutvikling. Det er en lønnsforskjell mellom menn og kvinner på overordnet nivå hos oss. Årsaken til dette er at flere menn har stillingsnivå med et høyere lønnsnivå. Når vi ser på stillingsnivå, er det kun små lønnsforskjeller, både på mellomleder- og ansattnivå. Flere ganger i året er lønnsstatistikk og analyse drøfter medbestemmelsesapparatet likelønn og om det er noen ubegrunnede forskjeller.

Vi følger opp likestilling og mangfold ved å analysere styringstall innenfor HR-området. Vi overvåker endringer og setter i verk tiltak fortløpende basert på funn og fakta i analysene. Vi tar hensyn til likestilling og mangfold i våre rekrutteringsprosesser, interne retningslinjer, lønnspolitikk og gjennom våre HMS-tiltak.

Kjønnsbalanse 2021
Stillingsnivå Menn Kvinner Totalt
Totalt 54 % 46 % 342
Konsulent, førstekonsulent og seniorkonsulent 21 % 79 % 38
Rådgiver 49 % 51 % 63
Seniorrådgiver 62 % 38 % 204
Fagdirektør 57 % 43 % 14
Seksjonssjef 44 % 56 % 16
Toppledelse 61 % 29 % 7
Kjønnsbalanse 2021: Lønn
Stillingsnivå Menn Kvinner
Totalt 100 % 91 %
Konsulent, førstekonsulent og seniorkonsulent 97 % 100 %
Rådgiver 97 % 100 %
Seniorrådgiver 100 % 97 %
Fagdirektør 99 % 100 %
Seksjonssjef 100 % 96 %
Toppledelse 100 % 88 %
Kjønnsbalanse 2021: Sum alle kontante ytelser
Stillingsnivå Menn Kvinner
Totalt 100 % 89 %
Konsulent, førstekonsulent og seniorkonsulent 100 % 100 %
Rådgiver 98 % 100 %
Seniorrådgiver 100 % 96 %
Fagdirektør 100 % 99 %
Seksjonssjef 100 % 91 %
Toppledelse 100 % 88 %
Kjønnsbalanse 2021: Deltid
Menn Kvinner
Totalt i virksomheten 23 % 77 %
Kjønnsbalanse 2021: Midlertidig ansatte
Menn Kvinner
Totalt i virksomheten 23 % 77 %
Kjønnsbalanse 2021: Foreldrepermisjon i uker
Menn Kvinner
Totalt i virksomheten 37 % 63 %