Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Overordnet styring og kontroll

Digdir har tilfredsstillende styring og kontroll og oppnådde alle vesentlige mål i 2021. Vi rustet oss for fremtiden med en ny strategi og OU-prosess som resulterte i mer samarbeids-, leveranse- og kundeorientert organisering med virkning fra 1.1.2022. Pandemien påvirket oppdragsmengden og arbeidssituasjon, men vi håndterte situasjonen tilfredsstillende i god dialog med departementet.

Digdir har prioritert og styrt ressursene på en måte som har sikret god oppnåelse på mål og prioriteringer fra departementet. Vi har fulgt opp mål og føringer i Tildelingsbrevet og tertial- og årsrapporter er lagt til grunn i styringsdialogmøter med departementet. Disse kommer i tillegg til faste strategimøter. I 2021 har Digdir også styrket økonomirapporteringen til departementet.

Digdir har hatt god dialog med departementet om utviklingen av poststruktur i budsjettet. Endringen gjelder fra budsjettåret 2022 og vil bidra til styrket samordning av virksomheten og tydelighet i økonomiforvaltningen.

Den interne styringen og samordningen i direktoratet skal sikre god sammenheng i direktoratets oppgaveløsning. Direktoratet følger mål- og rammestyringsprinsippene ved at avdelingenes mål og ressursrammer vedtas av direktoratets ledelse ved starten av året og følges opp løpende gjennom rapportering og eventuelle omprioriteringer.

Digdir har styrket sikkerheten og beredskapen

Direktoratet har styrket innsatsen på sikkerhet og beredskap. Etter opprettelsen i 2020 har vi styrket den sentrale sikkerhetsfunksjonen, og vi har blant annet videreutviklet og oppdatert det nye direktoratets sikkerhetsstyring, beredskap og varslingsrutiner ved hendelser. Andre viktige oppgaver i 2021 har vært å følge opp krav til nye lokasjoner, etablere gradert nett, utredninger og rapportering. Direktoratet går styrket inn i 2022.

Effektiv administrasjon

En effektiv og brukervennlig administrativ funksjon er sentral i et velfungerende direktorat. Digdir benytter fellesløsninger fra DFØ. Vi bruker digitale løsninger for arkiv (eInnsyn og eFormidling), innkjøp og rekrutteringsstøtte. Systemene er knyttet sammen med arkivsystemet og bidrar til å effektivisere våre administrative funksjoner. Digdir inngikk avtale med Acos i 2021 for utskifting av arkivsystemet i 2022 ettersom dagens system ikke lenger har nødvendig teknisk support. Nytt arkivsystem vil være på plass i andre halvår 2022. Modernisert saksarkivsystem og dokumentforvaltning vil bidra til effektivitet og kvalitet i oppgaveløsningen, og tilfredsstille eksterne krav til rapportering og saksinnsyn.

Nye lokaler

Digdir flyttet i 2021 inn i nye lokaler både i Brønnøysund og Oslo. Begge flytteprosessene har vært vellykkede og Digdir trekker på godt samarbeid med andre virksomheter. I Brønnøysund er Digdir lokalisert i samme bygg som Brønnøysundregistrene, og i Oslo har Digdir og DFØ samarbeidet om å anskaffe og flytte inn i nye lokaler. Ved begge kontorstedene utnytter vi synergiene samlokaliseringen gir oss til å samarbeide effektivt og operativt – for eksempel gjennom felles lokaler og fasiliteter, samordnede avtaler og felles rutiner. Vi har også startet en prosess for å løse kontorsituasjonen i Leikanger, med bidrag fra Statsbygg.

Utfordringer

Direktoratet går inn i 2022 med et godt utgangspunkt for overordnet styring og kontroll for virksomheten. En fortsatt usikker pandemisituasjon og høy arbeidsbelastning på sentrale virksomhetsområder er utfordrende og medfører risiko.

Les videre