Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter

Mottatte belastningsfullmakter

Digdir har i 2021 mottatt belastningsfullmakter på totalt 3,26 millioner kroner fra henholdsvis KMD på 2,76 millioner kroner og KUD på 0,5 millioner kroner. Digdir har benyttet 3,258 millioner kroner av mottatte belastningsfullmakter.

Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre)

Digdir har gitt belastningsfullmakter til 25 statlige virksomheter på kapittel 540, post 25 Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. Fullmaktene utgjorde om lag 163,9 millioner kroner, hvor virksomhetene har benyttet seg av om lag 112,8 millioner kroner av fullmaktene.

Digdir har gitt Skatteetaten en belastningsfullmakt på kapittel 3540, post 86 for inntektsføring av tvangsmulkt, som er ilagt av Digdir ved Tilsynet for universell utforming av ikt. Merinntekt på post 86 skyldes et tilsyn ved Universitetet i Bergen hvor det ble fattet vedtak om tvangsmulkt, da det etter frist for retting fremdeles var brudd på kravene.

Tilsagnsfullmakter

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter har i 2021 hatt en tilsagnsfullmakt slik at samlet ramme for nye tilsagn og tidligere pådratt ansvar kan utgjøre inntil 123,6 millioner kroner. Tilsagnsfullmakten i tildelingsbrevet 2021 utgjorde 163,6 millioner kroner, men ble i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021 redusert med 40 millioner kroner til 123,6 millioner kroner, jamfør supplerende tildelingsbrev 2021 nr. 3. Samlet tilsagn per 31.12.2021 utgjør 156,2 millioner kroner for 2022 og 2023. Når det gjelder kapittel 540, post 25 vil Digdir ha dekning for fremtidige forpliktelser for tilsagnsrammen 2020 og 2021 gjennom overførte midler fra 2020 og 2021 samt bevilgning i 2022 og 2023.

Bestillingsfullmakt

Digdir har i 2021 hatt delegert bestillingsfullmakt under kapittel 540, post 28, jamfør tildelingsbrevet 2021 punkt 6.3. Bestillingsfullmakten medfører at direktoratet kan foreta bestillinger utover gitt bevilgning, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overskrider 50 millioner kroner. For 2021 er 6,7 millioner kroner av bestillingsfullmakten benyttet.

Stikkordet «kan overføres»

Digdirs bevilgning på kapittel 540, postene 21, 23, 25, 26, 28 og 29 er gitt med stikkordet «kan overføres», jamfør note B. Beløpet stammer fra tildelinger gitt innenfor de to siste budsjettår og Digdir lar beløpet inngå som del av mulig overført beløp.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter

Digdir har fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kapittel 540 mot tilsvarende merinntekter på kapittel 3540, jamfør romertallsvedtak II Merinntektsfullmakter, jamfør Innst. 16 S (2021–2022) vedtatt 16. desember 2021.

Utgiftsbevilgninger på kapittel 540, post 01, 21 og 28 har merinntektsfullmakt mot kapittel 3540, post 03. Inntektene er derfor fordelt mot disse utgiftspostene.

  • Merinntekt på kapittel 3540, post 03 mot kapittel 540, post 01 utgjør om lag 1,1 millioner kroner og er knyttet drift og forvaltning av eInnsyn og midler til et EU-prosjekt, WAI-Tools.
  • Merinntekt på kapittel 3540, post 03 mot kapittel 540, post 21 utgjør om lag 6,6 millioner kroner og er knyttet til EU-prosjektene, The Nordic-Baltic eID Project (NOBID) og Cross Border Digital Services (CBDS) for aktiviteter i både 2021 og 2022.
  • Merinntekt på kapittel 3540, post 03 mot kapittel 540, post 28 utgjør om lag 1,6 millioner kroner og er knyttet til utviklingsoppgaver som enkelte tjenesteeiere har bestilt i Altinn-plattformen.

Utgiftsbevilgning på kapittel 540, post 22 har merinntektsfullmakt mot kapittel 3540, post 05. Merinntektene utgjør om lag 8,1 millioner kroner og er knyttet til økt bruk av direktoratets fellesløsninger.

Utgiftsbevilgning på kapittel 540, post 23 har merinntektsfullmakt mot kapittel 3540, post 06. Mindreinntekten utgjør om lag 0,07 mill. kroner og er knyttet til drift og forvaltning av Maskinporten.

Utgiftsbevilgning på kapittel 540, post 29 har merinntektsfullmakt mot kapittel 3540, post 07. Merinntekten utgjør om lag 0,08 mill. kroner og er knyttet til økt bruk av SMS-varsling, andre driftsmessige endringer og generell økning i bruk av Altinn-plattformen.

Mulig overførbart beløp

Mindreutgift inkludert merinntekt på kapittel 540, post 01 utgjør om lag 1,4 millioner kroner og er under grensen for mulig overføring på 5 prosent. Beløpet er søkt overført.

Mindreutgift inkludert merinntekt på kapittel 540, post 21 utgjør om lag 10,8 millioner kroner og er søkt overført.

Mindreutgift inkludert mindreinntekt på kapittel 540, post 23 utgjør om lag 4,5 millioner kroner og er søkt overført.

Ubrukt bevilgning på kapittel 540, post 25 utgjør om lag 92 millioner kroner og er søkt overført.

Ubrukt bevilgning på kapittel 540, post 26 utgjør om lag 1 millioner kroner og er søkt overført.

Mindreutgift inkludert merinntekt på kapittel 540, post 28 utgjør om lag 0,07 millioner kroner og er søkt overført.

Merutgift inkludert merinntekt på kapittel 540, post 29 utgjør om lag 1,4 millioner kroner og er søkt overført. Merutgiften vil i henhold til samarbeidsavtalen bli fakturert tjenesteeierne i 2022 som avregning mellom kapittel 540, post 29 og kapittel 3540, post 07.