Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Ledelsens kommentar til årsregnskapet 2021

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er en bruttobudsjettert virksomhet under Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det framgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Bekreftelse

Årsregnskapet for 2021 er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra eget departement. Årsregnskapet vurderes å gi et dekkende bilde av direktoratets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter og inntekter.

Vesentlige forhold ved årsregnskapet

Tildeling

Digdirs tildelinger på kapittel 540, utgiftssiden, var på 1 092,3 millioner kroner i 2021 jamfør oppstillingen for bevilgningsrapportering og note A, noe som er en økning på om lag 117,1 millioner kroner fra 2020. I tillegg har direktoratet hatt merinntekter og belastningsfullmakter fra KMD (skiftet navn 1.1.2022 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)) og Kulturdepartementet (KUD). Samlet tildeling, inkludert belastningsfullmakter og merinntekter utgjorde 1 112,7 millioner kroner. Direktoratet, ved Tilsynet for universell utforming av ikt, har også ilagt en tvangsmulkt på 0,15 millioner kroner. Denne inntekten fremkommer ikke i bevilgningsrapporteringen da den er krevd inn av Skatteetaten.

Bevilgningsrapportering og brukte fullmakter

Bevilgningsrapporteringen viser at Digdir i 2021 har en mindreutgift på kapittel 540, postene 01 til 71 på om lag 203,6 millioner kroner. I tillegg har direktoratet en merinntekt på kapittel 3540, postene 03 til 86 på om lag 17,2 millioner kroner. Dette medfører at total mindreutgift, hensyntatt merinntekter utgjør om lag 220,8 millioner kroner, noe som er økning på om lag 17,5 millioner kroner fra 2020.

Kapittel 540, post 25 gjelder medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter. Mindreutgiften på post 25, utgjør om lag 204,7 millioner kroner. På post 25 gir Digdir belastningsfullmakter til bruttobudsjetterte virksomheter, mens nettobudsjetterte virksomheter får utbetalt midler. Digdir har gitt om lag 163,9 millioner kroner i belastningsfullmakter til andre statlige virksomheter knyttet til medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. For 2020 utgjorde avgitte belastningsfullmakter om lag 104,7 millioner kroner. For 2021 er det utgiftsført om lag 112,8 millioner kroner knyttet til belastningsfullmakter på kapittel 540, post 25. Hensyntatt dette er mindreutgiften på post 25 om lag 92,0 millioner kroner.

Årsaken til mindreutgiften på kapittel 540, post 25 er i hovedsak forskjøvet fremdrift i prosjektene som har mottatt tilsagn og annen fordeling av tilsagn enn det utbetalingsprofilen legger til grunn. Det er også noe ufordelte midler fra tilsagnsrammer i 2019 og 2020, samt mindreutgifter på avsluttede prosjekter.

Mindreutgifter på kapittel 540, post 01, 21, 23, 26 og 71 og merutgiften på post 28, hensyntatt merinntekt på kapittel 3540, post 03 og mindreinntekt på post 06, utgjør en mindreutgift på om lag 17,8 millioner kroner, jamfør bevilgningsrapporteringen. I hovedsak er mindreutgiftene knyttet til forsinkelse i aktiviteter og prosjekter, samt forsinket fakturering av varer og tjenester mottatt i 2021, men hvor faktura ikke kommer før 2022. Det er også mottatt merinntekter knyttet til et EU-prosjekt, hvor kostnadene vil påløpe i 2022.

Merutgiften på kapittel 540, post 22 korrigert for merinntekten på kapittel 3540, post 05 utgjør om lag 0,18 millioner kroner. Dette skyldes forsinket innbetaling fra kunder for bruk av fellesløsningene.

Merutgiften på kapittel 540, post 29 korrigert for merinntekten på kapittel 3540, post 07 utgjør om lag 1,4 millioner kroner, og vil bli fakturert tjenesteeierne i 2022.

Overførbart beløp

Mulig overført beløp i form av mindreutgift på kapittel 540, postene 01, 21, 23, 25, 26 og 28 utgjør om lag 109,7 millioner kroner og merforbruk på kapittel 540, post 29 utgjør om lag 1,4 millioner kroner, jamfør note B. Beløpene er søkt overført til 2022.

Lønn og sosiale utgifter

Digdir har utbetalt om lag 304,6 millioner kroner til lønn og sosiale ytelser inkludert pensjonskostnader, jamfør note 2. Dette er en reduksjon fra 2020 på om lag 8,6 millioner kroner. Lønnsutgiftene fratrukket sykepenger og refusjon utgjør 36,4 prosent av driftsutgifter i 2021.

Mellomværende

Mellomværende med statskassen utgjorde ved årets slutt om lag 12,4 millioner kroner. Dette er en økning fra 2020 på om lag 0,7 millioner kroner. Posten består i hovedsak av skyldigskattetrekk.

Revisjon

Digdir er et statlig forvaltningsorgan. Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Digdir. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per dags dato. Revisjonsberetningen publiseres på direktoratets nettsider innen 1. mai. Dersom revisjonsberetningen ikke foreligger innen denne fristen vil beretningen publiseres så snart den foreligger.

Signaturen til Steffen Sutorius, direktør

Steffen Sutorius
direktør