Hopp til hovudinnhald

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Roller og oppgaver

Digdir har fire roller. Her forklarer vi kva dei inneber.

Grafisk framstilling av de fire rollene til Digdir: premissgiver, iverksetter, leverandør og tilsyn

Premissgivar

Som premissgivar legg vi premissa, samordnar, gjer råd og er pådrivar for digitalisering.

Dette inneber at vi:

 • gir regjeringa faglege råd om politikkutvikling
 • utvikar ein styrings- og finansieringsmodell som fremmar digitalisering
 • vidareutviklar felles økosystem
 • skaper nye tenester gjennom meir og sikker deling og bruk av data
 • leiar og er sekretariat for Skate
 • samordnar og rettleiar offentlege verksemder på informasjonssikkerheit
 • utviklar eit digitaliseringsvennleg regelverk som fjernar hindringar og set fart på digitaliseringa
Illustrasjon av to hender som setter sammen en sirkel og en firkant

Iverksettar

Som iverksettar set vi i verk tiltak, prosjekt og handlingsplanar i tråd med vedteken politikk.

Dette inneber at vi:

 • realiserer livshendingane og skapar nye samanhengande tenester
 • konkretiserer strategiar og utviklar metodeverk
 • forvaltar støtte- og stimuleringsordningar som Medfinansieringsordninga, StimuLab og andre verkemiddel
 • er sekretariat for Digitaliseringsrådet og Arkitektur- og standardiseringsrådet
Bilde av en person med en pc og en ropert.

Leverandør

Som leverandør leverer vi nye digitale fellesløysingar og forvaltar, videreutviklar og utvidar bruken av eksisterende løysingar.

 • Altinn
 • Felles datakatalog
 • ID-porten
 • Kontakt- og reservasjonsregisteret
 • Digital postkasse
 • eSignering
 • ELMA
 • eInnsyn
 • eFormidling
 • Maskinporten
Illustrasjon av en hånd som gir en sirkel til en person.

Tilsyn

Som tilsyn er vi tilsynsmyndigheit for universell utforming av nett, apper og automatar i både offentleg og privat sektor.

 • datadrive tilsyn med ikt-løysingar
 • informerer og rettleiar
 • kunnskap om tilstand for universell utforming
 • bistand til regelverk og standardisering nasjonalt og internasjonalt
Illustrasjon av en person som holder en telefon.