Hopp til hovedinnhold

Deling av data – fagregnskap

Deling av data er viktig både for en mer effektiv offentlig sektor, og økt verdiskaping. Digdir jobber for at virksomheter skal få tilgang til anvendbare data på en trygg måte. I 2021 har Digdir videreutviklet Nasjonalt ressurssenter for deling av data, og operasjonalisert Datafabrikken. Nasjonalt rammeverk for informasjonsforvaltning har gjennomgått større oppdateringer og Datalandsbyen er lansert.

  Mål

  En hovedprioritering i tildelingsbrevet for 2021 var å videreføre arbeid med informasjonsforvaltning og deling av data, med fokus på etablering av Datafabrikken og videreutvikling av Nasjonalt ressurssenter for deling av data. Videre sier mål 3.2 at Direktoratet skal videreutvikle sin rolle som pådriver for økt datadeling i og med forvaltningen. Et av styringsparametrene under dette målet er Status i arbeidet med tilrettelegging for deling av data i offentlig sektor og med privat sektor, herunder Datafabrikken. Et annet styringsparameter er at kommuner, private og statlige virksomheter kan enkelt dele og gjenbruke data, som følge av tilgang til nødvendig kompetanse, og fellesløsninger fra Digdir.

  Resultater

  Mål 1: Videreutvikle Nasjonalt ressurssenter for deling av data

  Ressurssenteret ble styrket med to stillinger i 2021. Ressurssenteret har fortsatt arbeidet med kunnskapsdeling i skjæringspunktet mellom juss, teknologi, forretnings- og forvaltningsprosesser. Senteret har holdt presentasjoner, gitt bistand i konkrete prosjekter og skrevet blogginnlegg og høringssvar. I oktober publiserte de Veileder for digitaliseringsvennlig regelverk. I tillegg har Ressurssenteret koordinert et større samarbeid av offentlige virksomheter om «Schrems II-dommen» fra EU-domstolen, om bruk av tjenester som innebærer at personopplysninger føres ut av EØS. Ressurssenteret har bidratt i arbeidet med sammenhengende tjenester, særlig «dødsfall og arv», og har fulgt relevant internasjonalt arbeid, særlig i EU.

  Mål 2: Operasjonalisering av Datafabrikken

  Prosjektet Datafabrikken ble formelt startet i januar 2021, som et samarbeid mellom Digdir og DigitalNorway. Formålet er å bidra til økt verdiskaping på data som deles i offentlig og privat sektor, med fokus på små og mellomstore bedrifter. En tidlig versjon av portalen (datafabrikken.norge.no) ble publisert i juni. Denne er siden utviklet og inkluderer i dag bl.a. en datakatalog, veiledning for deling og bruk av data, en kurskatalog og integrasjon av Datalandsbyen. Prosjektet har gjennomført pilotprosjekter med SMB-er, samt utviklet strategi for den videre utviklingen av prosjektet.

  Mål 3: Datalandsbyen

  Datalandsbyen er et forum for deling og bruk av data der brukere og tilbydere kan møtes på tvers av sektorer. Forumet ble lansert i juni 2021 og er blitt godt mottatt. Man kan stille spørsmål, komme med tips, skrive om gode eksempler på bruk av data, og etterspørre data. I november flyttet også Nasjonalt ressurssenter for deling av data inn, og svarer på spørsmål i kategorien "Juss og data".

  Mål 4: Oppdatere veilederen for orden i eget hus

  At virksomheter har kontroll og oversikt over egne data er en forutsetning for å dele data på en trygg og effektiv måte. Veileder for orden i eget hus har lenge vært et sentralt verktøy for å få oversikt over egne data og publisere databeskrivelser i Felles datakatalog. Høsten 2021 publiserte Digdir en ny, oppdatert versjon av veilederen. Den oppdaterte veilederen er enkel å følge uansett modenhetsnivå og legger opp til en helhetlig tilnærming til informasjonsforvaltning.

  Mål 5: Oppdatere Nasjonalt rammeverk for informasjonsforvaltning

  Digdir har foretatt større oppdateringer i Veileder for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger og Spesifikasjon for beskrivelse av informasjonsmodeller (ModellDCAT-AP-NO) med tilhørende veileder.

  Alle produktene tilhører Nasjonalt rammeverk for informasjonsforvaltning og gir føringer på hvordan virksomheter strukturerer egne data, API-er og informasjonsmodeller for å tilgjengeliggjøre dem i Felles datakatalog.

  Mål 6: Enkel deling og gjenbruk av data

  Digdirs rapportering på Open Data Maturity Index viser sterk fremgang fra 2020. «IT i praksis» viser imidlertid at offentlig sektor ikke klarer å utnytte potensialet i deling av data. 29 % av offentlige virksomheter gjenbruker i stor eller svært stor grad data fra andre virksomheter, mens bare 12 % har utviklet/ forbedret digitale tjenester basert på åpne data.

  * Her har vi valgt i fjerne modellene fra Altinn inntil videre da innholdet gir begrenset bruksverdi

  ** Korrigert for periode med påvirkning av søkerobot (før filtreringsløsning)

  *** Korrigert (hhv. 19,4 % og 13,4 % i perioden før og etter søkerobot)

  Utfordringer

  Halvannet års drift av Nasjonalt ressurssenter for deling av data har bekreftet behovet for kompetanse om rettslige rammer for deling og bruk av data og at nytt regelverk blir digitaliseringsvennlig. Det trengs mer samarbeid på tvers av fag, sektorer og forvaltningsnivåer for å kunne dele og bruke data, skape sammenhengende tjenester og utvikle digitaliseringsvennlig regelverk. Å endre tradisjoner for regelverksutvikling, utvikle kompetanse og bygge kultur for mer samarbeid, tar tid.

  Det er fortsatt en utfordring for mange virksomheter å prioritere arbeid med informasjonsforvaltning og tilrettelegge egne data for deling. Årsakene er sammensatte; manglende kapasitet, kompetanse, insentiver og usikkerhet om rettslige rammer. Digdirs produkter og verktøy for å fremme datadeling oppleves som nyttige blant virksomhetene som kjenner til dem, men det er en utfordring at deler av forvaltningen ikke er kjent med alle produktene.

  Prioriteringer og tiltak

  I tildelingsbrevet for 2022 bes Digdir innta en sterk og ledende rolle i arbeidet med informasjonsforvaltning og deling av offentlige data så disse kan brukes til næringsutvikling og innovasjon i offentlig sektor. Digdir bes blant annet utvikle en metode for å måle og synliggjøre gevinster og effekter av viderebruk av offentlige data og å arbeide for at Datafabrikken får rammebetingelser for å være selvfinansierende.