Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Internasjonalt – fagregnskap

En digital hverdag påvirkes av både nasjonale og internasjonale forhold. I 2021 styrket Digdir innsatsen sin på området. Koordinering av norsk deltakelse i EUs digitaliseringsprogram DIGITAL og rollen som sekretariatsleder i Nordisk ministerråds program CBDS er nøkkelaktivitetene for å styrke samarbeid på tvers av landegrenser.

  Mål

  I 2021 har Digdir fått to nye roller som vil styrke realisering av direktoratets strategiske mål om å skape nye muligheter for Norge gjennom å bidra i nasjonale og internasjonale programmer. I tildelingsbrevet fra KDD fikk vi en prioritert oppgave om å delta i oppfølgingen av norsk deltakelse i EUs Digital Europe Programme (DIGITAL), og fra Nordisk ministerråd fikk vi i oppdrag å være sekretariat for det nordisk-baltiske samarbeid, Cross Border Digital Services (CBDS). Etablering av dette arbeidet har vært i fokus for Digdir i 2021.

  Resultater

  Samarbeid for digitalisering på tvers av landegrenser – DIGITAL Europa-programmet

  I 2021 besluttet Regjeringen norsk deltakelse i EUs store digitaliseringsprogram Digital Europe Programme (DIGITAL).

  Et samarbeid mellom Digdir, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd er inngått for å koordinere nasjonal oppfølging av DIGITAL. Digdir har rollen som sekretariat for koordineringsgruppen. Oppgaven er en naturlig fortsettelse av forberedelser til norsk deltakelse i programmet, som Digdir har bistått departementet med siden 2019. Tidlig i 2021 foreslo koordineringsgruppen for KDD hvilke ambisjoner for norsk deltakelse i programmet Norge bør ha.

  Ambisjoner for norsk deltakelse i DIGITAL

  • Realisere synergier mellom DIGITAL og nasjonale strategier
  • Påvirke utviklingen i programmet på områder av strategisk betydning for Norge, med særlig vekt på områder der Norge har forutsetninger for å ta ledende posisjoner
  • Bidra til å utvikle og bygge kapasitet innenfor satsingsområdene 1–4
  • Sikre anvendelse av DIGITAL sine kapasiteter for det brede lag av norske private og offentlige virksomheter
  • Utnytte ulike finansieringmuligheter DIGITAL tilbyr for å støtte nasjonalt samarbeid, tiltak og prosjekter knyttet til DIGITAL sine satsingsområder

  Programperioden for DIGITAL er 2021-2027. Arbeidsprogrammet for de første to årene i DIGITAL ble vedtatt av EU-kommisjonen i slutten av 2021. De første utlysningene for programmet ble publisert i november 2021.

  Koordineringsgruppens oppgave er å mobilisere norske virksomheter til deltakelse i programmet; Utlysninger, påvirkning, bidrag i ekspertgrupper og etter hvert anvendelse av løsninger. I 2021 har forberedelse til utlysninger og påvirkning stått i fokus. Digdir benytter deltakelse i programmet for å følge med på hva som skjer i EU innenfor sine fagområder og påvirke utviklingen der vi kan, som elektronisk identitet og deling og bruk av data.

  Nordisk-baltisk samarbeid

  Cross-Border Digital Services (CBDS) er Nordisk ministerråd sitt program for å styrke digital transformasjon i den nordisk-baltiske regionen. Det skal øke mobilitet og samhandling på tvers av regionen gjennom utvikling og utbredelse av grensekryssende tjenester. Programmet ble etablert i 2020, og Digdir fikk i oppdrag fra Nordisk ministerråd å ta rollen som programsekretariatet i 2021. Samarbeidsprosjekter under programmet dekker områdene som tilrettelegging for sikker e-ID, datautveksling og digitale tjenesteutvikling på tvers av landegrenser. NOBID, et samarbeidsprosjekt for å legge til rette for gjenkjenning av elektoniske identiteter på tvers av landegrenser i den nordisk-baltiske regionen, er et av prosjektene under CBDS-programmet, der Digdir har rollen som prosjektleder.

  I det første året som CBDS-sekretariat har Digdir jobbet for å etablere gode rutiner slik at programmet drives på en måte som gjør det lettere å realisere prosjekter for utvikling av grensekryssende digitale tjenester. Høsten 2021 ledet Digdir lanseringen av en ny stimuleringsordning under programmet. Ordningen heter «Open Funding Mechanism» og skal finansiere både offentlige og private virksomheters tiltak for å etablere samarbeidsprosjekter i den nordisk-baltiske regionen.

  Altinn som digitalt fellesgode

  Digdir har ikke bare europeisk og nordiskbaltisk samarbeid i sikte, men gjerne også et bredere horisont. I dialog med Norad og UNICEF, ble Digdirs fellesløsning Altinn 3 nominert og godkjent som et digitalt fellesgode i 2021. Det betyr at Altinn betraktes som en løsning som understøtter FNs bærekraftsmål og kravene i Digital Public Goods Standard.

  Utfordringer

  For å realisere ambisjonene for Norges deltakelse i internasjonale programmer, og få norske virksomheter aktivt med i disse, er det behov for å øke kjennskapen blant virksomhetene om mulighetene som internasjonalt samarbeid gir.

  DIGITAL er et omfattende program med mange utlysninger. Et bredt mangfold av aktører fra ulike sektorer skal involveres. Dette krever mobilisering av norske virksomheter og koordinert nasjonal oppfølging. Det er bevilget midler i statsbudsjettet for å dekke Norges kontingent til EU for deltakelse i programmet, men ikke til nasjonal medfinansiering og oppfølging av programmet. Her ligger en vesentlig utfordring hvis ambisjonene over skal nås. Det er behov for midler som dekker nasjonal medfinansiering som enkelte utlysninger i programmet krever, samt prosjektetableringsmidler for å hjelpe norske virksomheter til å utforme gode søknader. Tilstrekkelige rammebetingelser for nasjonal oppfølging må på plass for å mobilisere norske virksomheter til å delta i, og søke midler fra programmet. Kun da kan Norge oppnå gode resultater på sin investering i programmet.

  Det er opprettet en styringsgruppe på departementsnivå for DIGITAL, som jobber for å løse disse utfordringene. Digdir deltar i denne gruppen.

  Prioritering og tiltak

  For å oppfylle rollen vår som premissgiver innen digitalisering, er det viktig at vi bruker internasjonale programmer som Norge deltar i for å sikre samarbeid med landene rundt oss og løse nasjonale utfordringer. Der aktuelle løsninger finnes og bygges gjennom internasjonalt samarbeid, bør Norge være til stede.

  I 2022 vil Digdir fortsette å gi gode råd til KDD om hvordan Norge skal lykkes med internasjonalt samarbeid, og nå nasjonale mål gjennom internasjonale programmer.

  I 2022 vil Digdir sammen med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd jobbe for å mobilisere norske virksomheter til å delta i og dra nytte av det som tilbys gjennom DIGITAL-programmet.

  Digdir vil også jobbe for at norske virksomheter drar nytte av mulighetene som finnes gjennom nordisk-baltisk samarbeid. Dette ser vi særlig frem til når Norge har formannskap i Nordisk ministerråd i 2022, noe som gir et lovende utgangspunkt for flere nye satsinger og grensekryssende digitale løsninger.