Hopp til hovedinnhold

Denne nettsiden er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Nærmere forklaring til nøkkeltall

Nøkkeltallene er i sin helhet presentert i årsrapportens kapittel 2, og gir nyttig informasjon om virksomheten. Nøkkeltall skal gjøre det mulig å sammenligne utviklingen over tid. Digdir er imidlertid en ny organisasjon fra 2020 etter at deler av tidligere Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) ble slått sammen med Altinn og Felles datakatalog (FDK) fra Brønnøysundregistrene. Tall fra før 2020 refererer til Difi, som utgjør den største andelen av det nye direktoratet. Tallene gir bakgrunnsinformasjon, men inkluderer også avdelinger i Difi som ble overført til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i forbindelse med opprettelsen av Digdir. Nøkkeltallene er utarbeidet i tråd med DFØs veiledningsnotat – Årsrapport for statlige virksomheter.

Samlede tildelinger på budsjettkapittel 540 er økt med 12 prosent fra 975,2 millioner kroner til 1 092,3 millioner kroner. Av tallene fremgår at totale driftsutgifter utgjør 836,7 millioner kroner i 2021, mot 768,2 millioner kroner i 2020. Dette er en økning på 9 prosent og er noe lavere enn økningen i tildelinger. Endringen skyldes primært økt bruk av Digdirs fellesløsninger, blant annet ID-porten, Digital postkasse til innbyggerne, eSignering og Altinn samt utgifter knyttet til satsinger som digitalisering av tilsyn, deling av data inkludert etablering av ressurssenter for deling av data og Datafabrikken.

Antall årsverk ved utgangen av 2021 viser 19 årsverk færre enn i 2020. Dette tilsvarer en reduksjon på om lag 6 prosent. Beregningen av antall utførte årsverk for 2021 er i likhet med 2020 utført i tråd med DFØs veiledningsnotat for årsrapport. Ved beregning av utførte årsverk kommer reisetid, overtid og annet betalt merarbeid, som er avtalt og godkjent, til utbetaling i tillegg. Tillegg for merarbeid skal være i forhold til den ansattes arbeidstidsavtale, målt opp mot en full stilling. I 2020 var avdeling for Offentlige anskaffelser (ANS) med i beregningsgrunnlaget for utførte årsverk. ANS ble overført til DFØ 1. september 2020. Siden ANS er med i beregningsgrunnlaget for utførte årsverk store deler av 2020 medfører dette at Digdir utførte flere årsverk i 2020 sammenlignet med 2021. Tar vi ut ANS av beregningsgrunnlaget for utførte årsverk i 2020 har Digdir 289 utførte årsverk i 2020 mot 311 utførte årsverk i 2021. Dette er en økning på 7,6 prosent. Lønnsandelen i forhold til driftsutgifter er totalt på 36,4 prosent, som er en nedgang sammenlignet med 2020. Endringen skyldes at større del av driftsutgiftene relateres til økte brukerrelaterte utgifter knyttet til fellesløsningene.

Utnyttelsesgrad viser forbruk i prosent av samlet disponibel bevilgning, inkludert merinntekter. Denne er økt fra 88,3 prosent til 94,0 prosent fra 2020 til 2021. Utnyttelsesgrad for 2020 er noe høyere enn tabellen viser. Beregningen for 2020 mangler korrigering for offentlige refusjoner som gjelder lønn. Justert utnyttelsesgrad for 2020 skulle ha vært 89,4 prosent. Økningen i utnyttelsesgrad forklares i hovedsak av at det er økning i gitte belastningsfullmakter knyttet til medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i forhold til 2020. Dersom vi korrigerer for tilskuddsordningene Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter og StimuLab, som utgiftsføres på henholdsvis kapittel 540, post 25 og post 26, blir utnyttelsesgrad i 2021 på 98,2 prosent mot 95,3 prosent i 2020 når en tar hensyn til korrigering for offentlige refusjoner som gjelder lønn.